Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisbemiddeling en reisorganisatie uitgevoerd door PEPP Travel.

Artikel 2: Promotie en aanbod

1. De gegevens in de reisbrochure binden PEPP Travel, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. PEPP Travel kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

Artikel 3: Informatie vanwege reisbemiddeling en/of reisorganisatie

PEPP Travel is verplicht:

1. Vóór het sluiten van het contract tot reisbemiddeling en/of reisorganisatie aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Nederlandse nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering. c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2. Ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken; a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door reiziger in te nemen plaats b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van PEPP Travel, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks bij PEPP Travel; c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet PEPP Travel alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor PEPP Travel, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Tot stand komen van het contract

1. Bij het boeken van de reis is PEPP Travel ertoe gehouden een factuur aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisbemiddeling en/of reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger van PEPP Travel de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de factuur af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de factuur, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: De prijs

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die aan de datum van vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan PEPP Travel heeft betaald.

Artikel 7: Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de factuur, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in Bijzondere Voorwaarden en/of factuur wordt bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt gevraagd, zal PEPP Travel het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de factuur anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisbemiddeling en/of reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek PEPP Travel van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag PEPP Travel alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door PEPP Travel vóór vertrek

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient PEPP Travel de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door PEPP Travel voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek PEPP Travel van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door PEPP Travel vóór vertrek

1. Indien PEPP Travel, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet PEPP Travel het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij; a) PEPP Travel de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt PEPP Travel alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet PEPP Travel hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die PEPP Travel lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de Bijzondere Voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van PEPP Travel

1. PEPP Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van PEPP Travel om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. PEPP Travel is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van PEPP Travel overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover PEPP Travel niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige geldt de Nederlandse wet.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die PEPP Travel, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

1. Vóór vertrek: Indien de reiziger een klacht heeft vóór vertrek moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij PEPP Travel.

2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van PEPP Travel of tenslotte rechtstreeks tot PEPP Travel.

3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij PEPP Travel per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke schikking nastreven.

Artikel 18: Annulering of wijziging door de reiziger

Indien u uw reis om één of andere reden wenst te annuleren, zal u PEPP Travel daarvan zo vlug mogelijk telefonisch, per e-mail en per aangetekend schrijven moeten informeren. Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

a) tot 60 dagen voor het vertrek: 20% van de totale reissom, met een minimum van 200 Euro per persoon, die niet terugvorderbaar is; de rest eventueel via de reisverzekering. Indien voor de reis reeds een vliegticket is gekocht, is de kost van dat vliegticket niet terugvorderbaar.

b)

minder dan 60 dagen voor vertrek:

– van 60 tot 45 dagen voor vertrek: 50% van de reissom + kosten van het vliegticket

– van 45 tot 30 dagen voor vertrek: 65% van de reissom + kosten van het vliegticket

– van 30 tot 15 dagen voor vertrek: 80% van de reissom + kosten van het vliegticket

– van 15 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom + kosten van het vliegticket.

De premies van de annulerings- of andere verzekeringen zijn niet terugbetaalbaar.

Artikel 19: Verloop van de reis

Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Deelnemers aan groepsreizen dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet-genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 20: Eigen vervoer

Bij reizen gebaseerd op eigen vervoer is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van de reisbestemming. PEPP Travel is in geen geval verantwoordelijk voor vertraging, schade, ongevallen en/of andere voorziene en onvoorziene omstandigheden. Voor een duurzaam en logistiek optimaal verlopen reis, spant PEPP Travel zich in om deelnemers zoveel mogelijk samen te laten rijden. Er worden geen rechten en/of plichten ontleend aan de deze inspanningen van PEPP Travel.

Artikel 21: Annulering of wijziging door PEPP Travel

1. Plotse verandering van de weersomstandigheden, de omstandigheden ter plaatste, natuurrampen, oorlog, politieke onrust, epidemie, schaarste, algemene staking of andere externe omstandigheden kunnen onder meer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. PEPP Travel verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.

2. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van PEPP Travel zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

3. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. PEPP Travel is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

4. De in het reisprogramma vermelde hotels, logementen, restaurants, bezienswaardigheden kunnen, in geval van niet-beschikbaarheid, worden vervangen door een zo evenwaardig mogelijk alternatief.

Artikel 22: Aansprakelijkheid van PEPP Travel

1. De burgerlijke aansprakelijkheid van PEPP Travel is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.

2. PEPP Travel is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortvloeiend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemie, weersomstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

3. Evenmin zal PEPP Travel aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften. De reiziger wordt geacht de bevelen van de plaatselijke autoriteiten (zoals o.a. politie, douane, brandweer) op te volgen. Alle gevolgen van het niet naleven hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

4. PEPP Travel heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, epidemie, natuurrampen, schaarste, algemene staking enz… Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

5. De individuele reiziger kan PEPP Travel op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de omstandigheden tijdens activiteiten elke dag kunnen veranderen, zonder dat PEPP Travel daar redelijkerwijs iets kan aan doen.

6. Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van de reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

7. PEPP Travel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van fototoestellen, camera’s, gsm’s en andere eigendommen van de deelnemers. De deelnemers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen bagage.

Artikel 23: Formaliteiten

1. De reiziger dient te zorgen voor een voor het betreffende land geldig legitimatiebewijs, waar wettelijk verplicht, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis. De reizigers dienen te beschikken over de visa die nodig zijn om het land binnen te komen. In geval een reiziger, om welke reden ook, door de lokale autoriteiten de toegang tot het land wordt ontzegd, kan die geenszins enige terugbetaling eisen van PEPP Travel en zijn eventuele, hierdoor veroorzaakte kosten, voor rekening van de reiziger.

2. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen.

3. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger en zijn eventuele, hierdoor veroorzaakte kosten, voor rekening van de reiziger.

4. De reiziger moet bij inschrijving de naamsgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket) zijn deze ten laste van de reiziger.

Artikel 24: Bagage

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bagage of materiaal van de deelnemers. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 25: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, de brochures, folders en ander promotiemateriaal van PEPP Travel, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PEPP Travel of rechthoudende derden .

Artikel 26: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website, de brochures, folders en ander promotiemateriaal van PEPP Travel is van louter informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. PEPP Travel levert grote inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich toch voordoen. In dit geval, of wanneer informatie niet beschikbaar zou zijn via de website, de brochures, folders en ander promotiemateriaal van PEPP Travel, zal PEPP Travel de grootst mogelijke inspanning doen om dit recht te zetten. Zij kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreeks schade die is ontstaan uit het gebruik van de informatie op de site. De inhoud van de website, de brochures, folders en ander promotiemateriaal van PEPP Travel kan te allen tijde worden aangepast door PEPP Travel. PEPP Travel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele slechte werking ervan. PEPP Travel kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzonder of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. PEPP Travel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud van websites van derden die via de website van PEPP Travel bezocht worden.